+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Organizačná štruktúra

Cech predajcov a autoservis SR má podľa platných Stanov cechu nasledovnú organizačnú štruktúru:

Predseda CPA SR je štatutárnym orgánom cechu. V neprítomnosti, alebo v iných odôvodnených prípadoch, zastupuje predsedu cechu Výkonný podpredseda cechu. Predseda cechu je volený Valným zhromaždením na dobu 4 rokov.

Prvý Podpredseda CPA SR je štatutárnym orgánom cechu. V neprítomnosti, alebo v iných odôvodnených prípadoch, zastupuje Prvého Podpredsedu cechu Druhý Podpredseda cechu. Prvý Podpredseda cechu je volený Výkonným Výborom cechu na dobu 4 rokov. Predseda cechu a Výkonný podpredseda cechu sú osoby, prostredníctvom ktorých cech koná a sú jeho štatutárnymi zástupcovia.                                   

Druhý Podpredseda CPA SR je štatutárnym orgánom cechu. Druhý Podpredseda cechu je volený Výkonným Výborom cechu na dobu 4 rokov. Predseda cechu, Prvý Podpredseda cechu a Druhý Podpredseda cechu sú osoby, prostredníctvom ktorých cech koná a sú jeho štatutárnymi zástupcovia.

Valné zhromaždenie (VZ CPA SR) je najvyšším orgánom cechu. Valné zhromaždenie zvoláva predseda cechu podľa potreby, najmenej však 1 x za dva kalendárne roky. Každý člen cechu je zastúpený spravidla jedným zástupcom. Pôsobnosť Valného zhromaždenia je určená Stanovami cechu.

Dozorná rada (DR CPA SR) je nezávislým kontrolným orgánom cechu, vykonáva kontrolu hospodárenia s prostriedkami cechu, dodržiavania noriem a poriadkov. Dozorná rada cechu plní ďalšie kontrolné úlohy, ktoré jej určí Valné zhromaždenie cechu, Rada cechu prípadne predseda cechu.

Výkonný výbor má v zmysle Stanov normotvornú, rozhodovaciu a kontrolnú právomoc. Výkonný Výbor je volený a odvolávaný Valným zhromaždím cechu na dobu 4 rokov. Zasadnutie Výkonného Výboru zvoláva Predseda cechu, ktorý je aj zároveň Predseda Výkonného Výboru. Zasadnutie Výkonného Výboru cechu vedie Predseda cechu, alebo ním poverený člen Výkonného Výboru cechu. Výkonný Výbor cechu zasadá minimálne 2 krát za jeden kalendárny rok. Taktiež operatívne riadi činnosť cechu, sekretariátu cechu a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené Valnému zhromaždeniu cechu. Výkonný výbor cechu tvorí 7 členov vrátane Predsedu cechu, Prvého a Druhého Podpredsedu Cechu, ktorí sú volení spomedzi členov Výkonného Výboru cechu na obdobie 4 rokov

Sekretariát je výkonným profesionálnym pracoviskom Valného zhromaždenia cechu, Predsedu cechu, Prvého Podpredsedu cechu, Druhého Podpredsedu cechu a Výkonného výboru cechu, ktorý zabezpečuje a priebežne vykonáva činnosti vyplývajúce zo Zakladateľskej zmluvy, Stanov a Uznesení orgánov cechu. Sekretariát cechu riadi Prvý Podpredseda cechu a Druhý Podpredseda cechu.