+421 911 422 006
info@cpasr.eu
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Členská zóna

Školenie pre elektrotechnikov zamestnancov autoservisov

Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach

 - podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. , §20, §21, §22, §23 pre elektrotechnikov zamestnancov autoservisov

Kurz organizuje Cech predajcov a autoservisov SR v spolupráci s inžinierskou a vzdelávacou agentúrou Wettrans Žilina, s.r.o. 

Kurz je určený pre:

• pracovníkov, ktorí majú záujem získať odbornú kvalifikáciu podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z .z. alebo si zvýšiť odbornú spôsobilosť podľa príslušného paragrafu.
• účastníkov, ktorým prepadlo osvedčenie po 5 rokoch, pretože neabsolvovali "Aktualizačné školeníe“. Školenie svojím zameraním spĺňa podmienky aktualizačného školenia, preto si za prvý deň môžete predĺžiť platnosť § 21 - § 24!
• záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti podľa §21 – elektrotechnik, ktorá je potrebná v zmysle vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. pre každého zamestnanca, ktorý pracuje s vyhradenými elektrickými technickými zariadeniami. Tento paragraf môže v rozsahu svojho odborného vzdelania získať aj osoba, ktorá má odborné vzdelanie v inom študijnom odbore, než je elektrotechnika, ktorého súčasťou však bola i výučba zameraná na príslušné technické elektrické zariadenia a je možné to preukázať vysvedčeniami z jednotlivých ročníkov štúdia. Osvedčenie podľa paragrafu 21 môže tiež získať osoba, ktorá absolvovala elektrotechnické minimum v rozsahu 400 hodín.
 
Odborná kvalifikácia:
§23 - Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky,
§22 - Samostatný elektrotechnik,
§21 - Elektrotechnik (pre osoby pracujúce pod dozorom na VTZ elektrických,
plynových, tlakových, zdvíhacích, autoelektrikári, údržbári, atď.).
§20 - Poučená osoba (bez vzdelania v odbore, kompetencie podobné ako pri §21)

Povinná odborná prax podľa vyhlášky MPSVR SR číslo 508/2009 Z. z. - príloha č.11:
§23 - vyučený v elektrotechnickom odbore - 4 roky do 1000 V, 5 rokov nad 1000 V,
ÚSO v elektrotechnickom odbore - 3 roky do 1000 V, 4 roky nad 1000 V,
VŠ v elektrotechnickom odbore - 2 roky do 1000 V, 3 roky nad 1000 V,
§22 - vyučený, ÚSO, VŠ = 1 rok do 1000 V, 2 roky nad 1000 V,
§21 - vzdelanie aj iného odboru ako elektrotechnické, doložené vysvedčením s aspoň jedným predmetom z elektrotechniky, bez praxe - zmena podľa vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
§20 - nie je potrebné žiadne vzdelanie v odbore elektrotechnika
 
Na prihláške je potrebné:
a) Potvrdenie celkovej dĺžky odbornej praxe oprávnenou organizáciou, ktorá vykonáva elektrotechnickú činnosť je potrebné iba pre získanie odbornej spôsobilosti v zmysle §22 a §23.
b) Pre §21 a §20 nie je potrebné dokladovať odbornú prax!
c) Potvrdenie od lekára vykonávať činnosť v elektrotechnike nie staršie ako 6 mesiacov! Toto potvrdenie je potrebné aj v prípade aktualizácie osvedčenia o odbornej spôsobilosti!
d) POZOR: Elektrotechnici §21-24 si na aktualizačné školenie musia doniesť okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti aj originál pôvodného osvedčenia a
potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na elektrických zariadeniach s platnosťou do 5 rokov od dátumu školenia.
 
Bližšie inormácie o aktuálnom školení si pozrite v priloženej pozvánke.